Skip Ribbon Commands
Skip to main content

728968

Tiếp nhận lô hàng giày, dép do Tổ chức KFHI tài trợ

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2957UBND-VXNV về việc tiếp nhận 01 lô hàng gồm 17.433 đôi giày, dép trị giá 92.008,11 USD (Chín mươi hai nghìn không trăm lẻ tám phẩy mười một đô la Mỹ) do tổ chức KFHI/Hàn Quốc tài trợ cho học sinh, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để phối hợp với Tổ chức KFHI/Hàn Quốc triển khai thực hiện hoạt động trên đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đầu mối phối hợp với Tổ chức KFHI/Hàn Quốc, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận, xác nhận viện trợ hành hóa nhập khẩu đối với lô hàng trên; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn đối tượng, tổ chức cấp phát và hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Nhà tài trợ.

Công an tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức tiếp nhận và cấp phát lô hàng trên cho học sinh, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Triệu Thanh
Nguồn: