Skip Ribbon Commands
Skip to main content

747420

Bắc Kạn thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” đã nhận được sự đồng thuận của các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo, học tập kinh nghiệm từ các mô hình giảm nghèo và gương điển hình tiên tiến, từ đó nâng cao ý thức trong việc vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ làm tốt công tác truyền thông, người dân ngày càng nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo

Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một trong 04 dự án quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với các dự án khác trong Chương trình (Dự án 1: Chương trình 30a; Dự án 2: Chương trình 135; Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135), Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” nhằm góp phần hoàn thiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Tại Bắc Kạn, triển khai Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo, UBND các huyện, thành phố tham mưu và tổ chức thực hiện dự án.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn sản xuất 05 chương trình phát thanh để tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững gắn với việc xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát sóng cho 70 Đài truyền thanh cơ sở và 08 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố với tổng số 234 lượt phát sóng. Phối hợp với các đơn vị sản xuất 11 tiểu phẩm kịch truyền thanh, mỗi tiểu phẩm có thời lượng từ 12 đến 19 phút tuyên truyền về công tác giảm nghèo được in sao thành đĩa CD phát hành đến 122 xã, phường, thị trấn và cấp phát cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Đài Truyền thanh xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để tuyên truyền; hỗ trợ phát sóng các tiểu phẩm kịch truyền thanh cho 85 đài truyền thanh với tổng số 850 lượt phát sóng. Phối hợp thực hiện in sao 600 đĩa CD để phát trên sóng phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố và các đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh. Xuất bản, in và phát hành 500 cuốn “Sổ tay Công tác thông tin cơ sở tỉnh Bắc Kạn” hướng dẫn thực hiện công tác giảm nghèo về thông tin, công tác thông tin cơ sở, công tác xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức 05 lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cấp cơ sở cho các đối tượng là cán bộ phụ trách văn hóa - thông tin xã, phường, thị trấn; cán bộ Đài truyền thanh xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh; 04 lớp tập huấn năng cao năng lực tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho khoảng 250 người là cán bộ đoàn thể - chính trị - xã hội cấp xã, trưởng thôn, bản tại các huyện: Ba Bể, Na Rì, Chợ Đồn và Thành phố Bắc Kạn.

          Cũng trong thời gian trên, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 06 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thông tin tuyên truyền về giảm nghèo cho 300 lượt người; trực tiếp truyền thông tại 10 xã cho 453 lượt người thuộc đối tượng là cán bộ MTTQ các xã, Ban Chỉ đạo các xã và một số người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo về các chủ trương của Đảng, nhà nước trong công tác giảm nghèo, các chính sách, dự án giảm nghèo; tổ chức 38 buổi nói chuyện chuyên đề về công tác giảm nghèo thu hút trên 2.400 lượt người tham gia; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn xây dựng 22 phóng sự tuyên truyền về công tác giảm nghèo, các mô hình hay, hiệu quả...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung tăng cường nội dung thông tin về cơ sở; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông tại cơ sở, xây dựng và xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền phục vụ các hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin; đẩy mạnh phát sóng các chương trình truyền thanh tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo tới nhân dân. Đặc biệt là việc thiết lập bảng tin công cộng, thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị hoặc thông tin thiết yếu của địa phương tại các xã, thôn, bản nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của nhân dân./.

Thu Trang
Nguồn: